ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

שיר למעלות ארצנו, החיבור עם לוט והחיבור לארץ

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

יש לדעת כי על מנת שתגיע הארץ למלוא הצלחתה יש לתאם את דבקותם ההדדית של ישראל והארץ ללא תערובת זרים העלולים להמעיט את זרימת השפע ההדדי בין שניהם. כל זמן שהיה לוט נלווה אל אברהם, לא זכה עדין אברהם במלוא ההבטחה האלוהית. רק בהפרד לוט מעם אברהם, בהשתלשלות המאורעות של רעב בארץ וירידה למצרים, כאשר נותר אברהם לבדו, רק אז מצאה ההשגחה האלוהית את הזמן לבשר לאברהם את שתי הבשורות הקשורות אחת בשניה: בשורת הארץ ובשורת הזרע, כנאמר : "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט... כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ".

אחרי שתי הבטחות אלו בא הציווי המעשי, שעניינו מכוון להוריד את ההבטחה אל המציאות: "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה". במסכת בבא בתרא  נחלקו חכמים ורבי אליעזר מה פשרה של התהלכות זו. ר"א אומר: שהליכה זו היא אחת מדרכי הקניינים, והליכתו של אברהם בארץ היא מעשה קניין שזיכה לו הקב"ה. וחכמים אומרים: שאין ההליכה קנין, ואברהם הלך בה כדי שתהיה נוחה להיכבש לבניו. כלומר, לא חיזוק כוחו של אברהם על הארץ, אלא חיזוקה והתאמתה של הארץ לישראל. ועל פי ביאור אור החיים שחיבור ישראל והארץ הוא הדדי, נתברר לנו שאלו ואלו דברי אלקים חיים, הארץ לישראל והם אליה.

שלושת הבריתות

בהמשך קורותיו של אברהם בארץ מתחזקת הבטחה זו הניתנת בדיבור, בברית ובשבועה קיימת, בשלוש הזדמנויות. ההזדמנות הראשונה מגיעה לאחר מלחמת אברהם במלכי הצפון, והצלתו את שכניו ואת לוט קרובו מידיהם. הצלה זו הביאה לקידוש שם שמים לעיני עמי הארץ, עד שאמר מלכי צדק מלך שלם: ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ. ניכר היה בהצלה זו כי מסירותו של אברהם לא היתה למטרה פרטית, כפי שנראה מהעובדה שלא רצה לקחת מתמורתה מחוט ועד שרוך נעל.

לאחר מלחמת איתנים זו כרת איתו ה' ברית, הידועה כברית בין הבתרים. בברית זו הקב"ה, באמצעות שליחיו- לפיד אש ותנור עשן, חתם ברית עולם עם אברהם לאמר: בניו יהיו לעם ה' בארץ שגבולותיה מוגדרים. ראוי לציין שזו הפעם הראשונה בתורה שמובטחת הארץ לגורם כלשהו. במהלך דברי הברית מובאים בחשבון גם ימי הגלות והמשברים, אך היא קובעת שהארץ תונחל לישראל לדורות עולם בגדולתה, שהיא מעבר לצורתה המצומצמת שעתידין ישראל בדורות הקרובים לקבל. הבטחת הארץ בברית זו היא כארץ עשרת העמים, לרבות הקיני, הקניזי והקדמוני. ההבטחה שעל פי רש"י אמורה להתקיים רק בימות המשיח.